1. ബീജകോശം

    1. നാ.
    2. വൃഷണം
    3. കർണിക (താമരപ്പൂവിൻറെയും മറ്റും അകത്ത് വിത്തിന് ആസ്പദമായ അവയവവിശേഷം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക