1. ബീജജാഗ്രം

    1. നാ.
    2. അവിദ്യാരൂപമായ ബോധത്തിൻറെ ഏഴവസ്ഥകളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക