1. ബീജധാന്യം

    1. നാ.
    2. കുറാശാണി
    3. ഉണങ്ങിയ കൊത്തമ്പാലരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക