1. ബീജന്യാസം

    1. നാ.
    2. (കഥാ)ബീജം വെളിപ്പെടുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക