1. ബീജപുരുഷൻ

    1. നാ.
    2. കുലസ്ഥാപകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക