1. ബീജവപനം

    1. നാ.
    2. വയൽ
    3. വിതയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക