1. ബീജവരം

    1. നാ.
    2. ഉഴുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക