1. ബീജവാപം

    1. നാ.
    2. വിത, വിത്തുവിതയ്ക്കൽ
  2. ബീജാവാപം

    1. നാ.
    2. വിത്തുവിതയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക