1. ബീജവാപൻ

    1. നാ.
    2. വിതയ്ക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക