1. ബീജസേക്താവ്

    1. നാ.
    2. ജനയിതാവ് (പിതാവ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക