1. ബീജി1

  1. വി.
  2. വിത്തുള്ള
 2. ബീജി2

  1. നാ.
  2. പിതാവ്
  3. സൂര്യൻ
  4. ഉത്പാദകൻ
  5. വിതയ്ക്കുന്നവൻ
  6. ബീജകോശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക