1. ബീജ്യ

    1. വി.
    2. ബീജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ
    3. (നല്ല) വംശത്തിൽ ജനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക