1. ബീബി

    1. നാ.
    2. മാന്യയായ (മഹമ്മദീയ) സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക