1. ബീഭത്സ

    1. വി.
    2. പാപമുള്ള
    3. അറപ്പുണ്ടാക്കുന്നവിധം ക്രൂരതയുള്ള
    4. വെറുപ്പുള്ള, ഈർഷ്യയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക