1. ബീഭത്സം

    1. നാ.
    2. ഒരു നരകം
    3. നവരസങ്ങളിൽ ഒന്ന്, അറപ്പുതോന്നുന്ന സ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക