1. ബീഭത്സൻ

    1. നാ.
    2. അർജുനൻ
    3. ഹിംസാശീലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക