1. ബുകം

  1. നാ.
  2. കൊക്കുമന്താരം
 2. ഭൂകം

  1. നാ.
  2. കാലം
  3. ഇരുട്ട്
  4. ഗുഹ
  5. ദ്വാരം
  6. വസന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക