1. ബുദ്ധ

    1. നാ.
    2. ജ്ഞാനം, അറിയപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക