1. ബുദ്ധമതം

    1. നാ.
    2. ഒരു മതം (ശ്രീബുദ്ധൻ സ്ഥാപിച്ചത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക