1. ബുദ്ധി

  1. നാ.
  2. ആശയം
  3. തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഇന്ദ്രിയം
  4. അറിയേണ്ട വിഷയങ്ങളിലുള്ള അറിവ്
  5. മനസ്സാന്നിധ്യം
  6. നിശ്ചയാത്മകത്വം
  7. ഉപദേശം (പ്ര.) ബുദ്ധിചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക = ബുദ്ധിയുപദേശിക്കുക. വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക