1. ബുദ്ധിപാകം

    1. നാ.
    2. വിനയം, ബുദ്ധിക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലാവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക