1. ബുദ്ധിഭ്രമം

    1. നാ.
    2. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, ഭ്രാന്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക