1. ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ക്ലേശിപ്പിക്കുക, ദുരിതപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക