1. ബുദ്ധിശാലി

    1. നാ.
    2. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക