1. ബുദ്ബുദം

    1. നാ.
    2. നീർക്കുമിള (ബുദ് എന്ന അവ്യക്തശബ്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്)
    3. ക്ഷണികവസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക