1. ബുധനാഴ്ച

    1. നാ.
    2. ആഴ്ചയിലെ നാലാമത്തെ ദിവസം (ബുധൻ അധിഷ്ഠാനഗ്രഹമാകയാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക