1. ബുധിത

    1. വി.
    2. അറിയപ്പെട്ട
    3. ബോധമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക