1. ബുധ്നം

  1. നാ.
  2. ശരീരം
  3. വേര്
  4. അടിത്തട്ട്, കീഴ്ഭാഗം
 2. ഭൂദാനം

  1. നാ.
  2. ഭൂമിദാനംചെയ്യൽ
  3. സന്ന്യാസിയുടെ ശവസംസ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക