1. ബുഭുക്ഷിത

    1. വി.
    2. ബുഭുക്ഷയുള്ള, വിശപ്പുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക