1. ബുഷം

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. പതിര്, ഉമി, ചണ്ടി
  4. തൈർക്കട്ട
  5. ഉണക്കച്ചാണകം
 2. ബിശം

  1. നാ.
  2. ബിസം
 3. ഭേഷം

  1. നാ.
  2. രോഗം
  3. ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക