1. ബുസ്തം

    1. നാ.
    2. ഞെട്ട്
    3. വറുത്ത മാംസഖണ്ഡം
    4. ചകിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക