1. ബുർച്ച്

    1. നാ.
    2. കിടേശ്, കോർക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക