1. ബൃശി

  1. നാ.
  2. പർണശാല
 2. ബ്രഷ്

  1. നാ.
  2. ഒരു ഉപകരണം (തുടയ്ക്കാനും ചായം തേയ്ക്കാനും ഉപയോഗം)
 3. ഭൃശ

  1. വി.
  2. കൂടെക്കൂടെയുള്ള
  3. അധികമായ
  4. വളരെ ശക്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക