1. ബൃഹച്ചരണം

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണരിൽ ഒരു വർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക