1. ബൃഹതി

  1. നാ.
  2. കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട
  3. ഒരു ഛന്ദസ്സ്
  4. പുത്തരിച്ചുണ്ട
  5. ചെറുവഴുതിന
  6. ഒരിനം വീണ
  7. തടിച്ചവൾ
  8. മഹത്വമുള്ളവൾ
  9. ഒരുതരം പുതപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക