1. ബൃഹത്കഥ

    1. നാ.
    2. ഒരു കഥാഗ്രന്ഥം
  2. ബൃഹത്കേതു

    1. നാ.
    2. അഗ്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക