1. ബൃഹത്തൃണം

    1. നാ.
    2. മുള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക