1. ബൃഹത്പത്ര

    1. നാ.
    2. ചുവന്ന പാച്ചോറ്റി
    3. മാറാൻ ചേമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക