1. ബൃഹദംഗൻ

    1. നാ.
    2. ആന
    3. വലിയ ശരീരമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക