1. ബൃഹദമ്ലം

    1. നാ.
    2. വൈരപ്പുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക