1. ബൃഹദശ്വൻ

    1. നാ. പുരാണ.
    2. ഒരു മുനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക