1. ബൃഹദ്രഥൻ

  1. നാ.
  2. ഇന്ദ്രൻ
  3. ഒരു മൗര്യവംശരാജാവ്
  1. പുരാണ.
  2. ഒരു മഗധരാജാവ് (ജരാസന്ധൻറെ പിതാവ്)
  1. നാ.
  2. ജ്യദ്രഥൻറെ പുത്രൻ
 2. ബാർഹദ്രഥൻ

  1. നാ.
  2. ജരാസന്ധൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക