1. ബൃഹസ്പതി

    1. നാ.
    2. ഗണപതി
    3. വ്യാഴഗ്രഹം
    4. ദേവന്മാരുടെ ഗുരു
    5. അഷ്ടാദശസ്മൃതികാരന്മാരിൽ ഒരാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക