1. ബേക്കറി

    1. നാ.
    2. റൊട്ടിക്കിടങ്ങ് (രൊട്ടിയും മറ്റു മധുര പലഹാരങ്ങളും വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക