1. ബേത്ലഹേം

    1. നാ.
    2. ക്രിസ്തുദേവൻ ജനിച്ചസ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക