1. ബേബി

    1. നാ.
    2. ഒരു സംജ്ഞാനാമം
    3. കുഞ്ഞ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക