1. ബൈനാക്കുലർ

    1. നാ.
    2. ദൂരദർശിനി, ഇരട്ടക്കുഴൽക്കണ്ണാടി (അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അടുത്തുകാണാൻ ഉപയോഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക