1. ബോംബ്

    1. നാ.
    2. സ്ഫോടാവസ്തുക്കൾകൊണ്ടു നിർമിച്ച ഒരു ആയുധം. പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക