1. ബോണസ്സ്

    1. നാ.
    2. കൂലിക്കോ ശമ്പളത്തിനോ പുറമേ നൽകപ്പെടുന്ന തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക