1. ബോധം

  1. നാ.
  2. അറിവ്
  3. നാമം
  4. വിചാരം
  5. ഗ്രഹണം
  6. ഉണർച്ച
  7. വികാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക